Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dametjes & Heertjes Boetiek
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
 1. Dametjes & Heertjes Boetiek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Doesburg, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 55385826.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Dametjes & Heertjes Boetiek een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Dametjes & Heertjes Boetiek tot stand gekomen overeenkomst waarmee Dametjes & Heertjes Boetiek zich jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Dametjes & Heertjes Boetiek en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Dametjes & Heertjes Boetiek en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een overeenkomst tussen Dametjes & Heertjes Boetiek en de consument die middels de webwinkel van Dametjes & Heertjes Boetiek tot stand komt.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Dametjes & Heertjes Boetiek aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, Dametjes & Heertjes Boetiek kledingstukken, sierraden en accessoires.
 7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dametjes & Heertjes Boetiek en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website van Dametjes & Heertjes Boetiek aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 4. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Dametjes & Heertjes Boetiek vrijblijvend. Ten aanzien van kleding vervaardigt Dametjes & Heertjes Boetiek twee collecties per jaar die in januari en juli kunnen worden geleverd. Elk aanbod van producten geldt voor zolang de voorraad strekt.
 2. De in het kader van een overeenkomst op afstand op de website van Dametjes & Heertjes Boetiek weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Dametjes & Heertjes Boetiek dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Dametjes & Heertjes Boetiek, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dametjes & Heertjes Boetiek anders aangeeft.
 5. Een overeenkomst op afstand komt, in afwijking van het vorige lid, tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door Dametjes & Heertjes Boetiek per e-mail is bevestigd en de consument voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dametjes & Heertjes Boetiek niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN
 1. Dametjes & Heertjes Boetiek spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Dametjes & Heertjes Boetiek treedt niet eerder in dan nadat de koper Dametjes & Heertjes Boetiek schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is geboden en Dametjes & Heertjes Boetiek na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Dametjes & Heertjes Boetiek voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Dametjes & Heertjes Boetiek deze gegevens heeft ontvangen.
ARTIKEL 5. |  BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
 1. Wederverkoop van de producten aan (eind)afnemers van de koper geschiedt voor eigen rekening en risico van de koper.
 2. Dametjes & Heertjes Boetiek is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Dametjes & Heertjes Boetiek garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Dametjes & Heertjes Boetiek verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Dametjes & Heertjes Boetiek, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Dametjes & Heertjes Boetiek met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Dametjes & Heertjes Boetiek anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dametjes & Heertjes Boetiek vereist.
 5. Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Dametjes & Heertjes Boetiek.
 6. De wederverkoper is verplicht om de door Dametjes & Heertjes Boetiek gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met het aanbod van de producten aan derden. Het is de wederverkoper niet anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dametjes & Heertjes Boetiek toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.
ARTIKEL 6. |  LEVERING
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten voor afhalen op locatie van Dametjes & Heertjes Boetiek ter beschikking van de koper staan, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeengekomen tijdstip.
 3. Dametjes & Heertjes Boetiek bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en verzending van de producten.
 4. Dametjes & Heertjes Boetiek behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, is Dametjes & Heertjes Boetiek gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde in het artikel 8, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 7. Indien de producten niet kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Dametjes & Heertjes Boetiek de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 8. In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper, onverminderd het bepaalde in artikel 8, op eerste verzoek van Dametjes & Heertjes Boetiek mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Dametjes & Heertjes Boetiek is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien Dametjes & Heertjes Boetiek bij toepassing van de leden 7 en 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de koper.
ARTIKEL 7. |  TOLERANTIES
In het aanbod van Dametjes & Heertjes Boetiek vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Ondergeschikte afwijkingen tussen verschillende producten van dezelfde soort kunnen eveneens voorkomen, en wel als gevolg van het vervaardigen van meerdere kledingstukken uit een bepaalde eenheid stof. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de koper naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, afmetingen en structuren. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
ARTIKEL 8. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Dametjes & Heertjes Boetiek aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Dametjes & Heertjes Boetiek. Zo spoedig mogelijk nadat Dametjes & Heertjes Boetiek in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Dametjes & Heertjes Boetiek de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Dametjes & Heertjes Boetiek retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is Dametjes & Heertjes Boetiek gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Dametjes & Heertjes Boetiek is bevestigd.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 7. Dametjes & Heertjes Boetiek zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Dametjes & Heertjes Boetiek zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
ARTIKEL 9. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:
 1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
 2. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. de levering van producten waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6:5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
ARTIKEL 10. |  ONDERZOEK, RECLAMES EN RETOURNERING
 1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren van de producten onverwijld mededeling te doen aan Dametjes & Heertjes Boetiek. In geval van ten tijde van de levering voor de koper niet-zichtbare gebreken, dient de koper daarvan binnen zeven dagen na de levering schriftelijk mededeling te doen aan Dametjes & Heertjes Boetiek.
 2. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Dametjes & Heertjes Boetiek uit een dergelijke reclame van de koper, behoudens het bepaalde in artikel 15.6, geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. Retournering van de producten geschiedt, behoudens het wettelijke recht van ontbinding van consumenten in het kader van een overeenkomst op afstand, uitsluitend op grond van de omstandigheid dat de aard van de producten niet aan de overeenkomst beantwoordden en niet eerder dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dametjes & Heertjes Boetiek. De kosten van retournering van de producten komen voor rekening van de koper. De koper maakt aanspraak op restitutie van deze kosten in geval komt vast te staan dat de aard van de producten daadwerkelijk niet aan de overeenkomst beantwoordden. Retournering van de producten op grond van dit lid dient te geschieden binnen 7 dagen na het verkrijgen van de toestemming van Dametjes & Heertjes Boetiek als bedoeld in de eerste zin.
ARTIKEL 11. |  GARANTIE
 1. Dametjes & Heertjes Boetiek staat er voor in dat de producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Elke verdere vorm van garantie is, behoudens het bepaalde in het volgende lid, uitgesloten.
 2. Een door Dametjes & Heertjes Boetiek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Dametjes & Heertjes Boetiek kunnen doen gelden.
ARTIKEL 12. |  OVERMACHT
 1. Dametjes & Heertjes Boetiek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Dametjes & Heertjes Boetiek bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie en kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 13. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Dametjes & Heertjes Boetiek is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Dametjes & Heertjes Boetiek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Dametjes & Heertjes Boetiek gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Dametjes & Heertjes Boetiek gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Dametjes & Heertjes Boetiek op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Dametjes & Heertjes Boetiek ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Dametjes & Heertjes Boetiek de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.
ARTIKEL 14. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Dametjes & Heertjes Boetiek vermelde prijzen exclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 2. Voordat een consumentenkoop wordt gesloten, wordt de door consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de levering van de producten, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Dametjes & Heertjes Boetiek gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Dametjes & Heertjes Boetiek te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten of lopende prijsafspraken.
 5. Dametjes & Heertjes Boetiek is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet door Dametjes & Heertjes Boetiek is ontvangen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 7. Tenzij door toepassing van lid 5 hiervan wordt afgeweken, dan wel in het kader van een overeenkomst op afstand anders is overeengekomen, dient de (restant)betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Dametjes & Heertjes Boetiek voorgeschreven wijze.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente de wettelijke rente in geval de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
ARTIKEL 15. |  AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens het bepaalde in artikel 10 en 11 is Dametjes & Heertjes Boetiek na levering van de producten nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst voor de koper of derden ontstaat. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Dametjes & Heertjes Boetiek beperkt conform het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Dametjes & Heertjes Boetiek is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Dametjes & Heertjes Boetiek heeft te allen tijde het recht waarvoor Dametjes & Heertjes Boetiek aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Dametjes & Heertjes Boetiek daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Dametjes & Heertjes Boetiek ter zake vervalt.
 4. Dametjes & Heertjes Boetiek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Dametjes & Heertjes Boetiek mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Dametjes & Heertjes Boetiek betrekking heeft.
 6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dametjes & Heertjes Boetiek één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt ter zake een consumentenkoop na verloop van twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument.
 7. De beperking uit dit artikel strekken in geval van een consumentenkoop niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dametjes & Heertjes Boetiek, zal de koper Dametjes & Heertjes Boetiek vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Dametjes & Heertjes Boetiek.
ARTIKEL 16. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door Dametjes & Heertjes Boetiek geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper, behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Dametjes & Heertjes Boetiek hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Dametjes & Heertjes Boetiek of door Dametjes & Heertjes Boetiek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Dametjes & Heertjes Boetiek is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de verkochte producten door Dametjes & Heertjes Boetiek aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. |  KLACHTEN BIJ EEN CONSUMENTENKOOP
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Dametjes & Heertjes Boetiek.
 2. Bij Dametjes & Heertjes Boetiek ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
ARTIKEL 18. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Nederland aangewezen om van geschillen kennis te nemen.